Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

A www.skybotechnik.com oldal üzemeltetője (Szolgáltató) ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a
személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett
szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok
érvényesítésének lehetőségeiről.
1. Az adatkezelő:
A Szolgáltató, a honlap üzemeltetője, ill. a személyes adatok kezelője: Skybotechnik Kft.
(székhely: 9026 Győr, Pattantyús u., adószám: HU25952571 )
2. Adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja, a Honlap felhasználói által leadott megrendelések teljesítése, számla kiállítása,
ill. a Felhasználóval való kapcsolattartás a megrendelés sikeres lebonyolításának biztosításához, az
esetleges kiszállítás/kiszállíttatás sikeres lebonyolításának biztosításához.
3. Kezelt adatok köre:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám
4. Az adatkezelés időtartama:
A hozzájárulásának visszavonásáig.
5. Az adatkezelés jogalapja:
A Honlapon a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes és az adatkezelés jogalapja a
Felhasználó hozzájárulása, amelyet adatai megadásakor bocsájt rendelkezésre. A személyes adatok
kezeléséhez szükséges hozzájárulást az érintettek a személyes adatok megadásával egy időben
adják, mely hozzájárulással egyben elfogadják az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat is. A
Honlapon megadott, illetve a látogatás során rögzített személyes adatok kezelője a Szolgáltató. A
Szolgáltató a Nyilatkozatban foglaltak alkalmazása során valamennyi hatályos Magyarországon
érvényes jogszabály adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek betartását vállalja.
6. Az adatkezelés során Önt megillető jogok:
Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:
– a tájékoztatáshoz való jog,
– az adatok helyesbítéséhez való jog,
– az adatok törléséhez való jog,
– az adatok zárolásához való jog,
– a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonásának joga,
– a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
– adathordozhatósághoz való jog,
– a tiltakozás joga.
Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai
kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor
került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A
kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.
Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15
napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok
további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az
Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással
összefüggésben).
Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlése sértené az
érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az
a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása
kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő
vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés
esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben, ill. ha a személyes adat felhasználása
vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljára történik.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15
napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt
írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem
teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával
elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi
indokait.
7. Hatályos törvények, jogorvoslati lehetőségek:
Az adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről az alábbi törvényekben tájékozódhat a
felhasználó:
– A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvény.
– Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI.
törvény.
– Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló (Info tv.) 2011. évi
CXII. törvény
– A 2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendelet – General Data Protection Regulation
(GDPR).
Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy a személyes adatok nem az itt megjelöltek szerint vagy a
hatályos törvénynek megfelelően lettek kezelve, jogait az adatvédelmi biztosnál vagy polgári
bíróságon érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
fordulhat (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,
levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., web: www.naih.hu/uegyfelszolgalat,–kapcsolat.html).
8. Műszaki háttér:
Az Internetes szolgáltatás során a Szolgáltató gondoskodik arról, hogy az általa kezelt adatok és
személyes adatok az arra jogosulatlan harmadik személy számára ne legyenek hozzáférhetőek
kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató
alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el.

A szervert biztosító szolgáltató adatai:
Cégnév: Maxer Hosting Kft..
Székhely: 9024 Győr, Répce u. 24.
Levelezési cím, 9024 Győr, Répce u. 24.
Adószám: 13670452-2-08 Cégjegyzékszám: 08-09-013763
E-mail: info@maxer.hu
Web: maxer.hu
https://maxer.hu/ugyfelszolgalat.html
9. Technikai tájékoztatás, fontos információk:
A Felhasználó köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás
során a Felhasználó egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a Felhasználó adatai
arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért a
Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Felhasználó számára a Szolgáltató lehetőséget biztosít arra,
hogy amennyiben korábban regisztrált a honlapon, akkor az egyedi felhasználónév és jelszó
megadását követően a Felhasználó saját adatihoz hozzáférjen, módosítsa, illetve törölje azokat.
A Felhasználó köteles a regisztráció során a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni a
regisztrációs adatlap kérdéseire vonatkozóan, illetve a regisztrációs adatokat változás esetén
megfelelően frissíteni. A Felhasználó által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága vagy
pontatlansága, illetve a jelen Nyilatkozatban foglalt feltételek vagy a vonatkozó jogszabályok
megsértése esetén a Szolgáltatónak jogában áll részlegesen vagy teljes mértékben felfüggeszteni,
vagy megszüntetni a Felhasználó hozzáférését.
A Honlapon előfordulhatnak linkek más cégek weboldalaira. A Szolgáltató nem felelős más
weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen Nyilatkozat csak a
Szolgáltató által üzemeltetett Honlapra vonatkozik. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést
megtesz, hogy a Felhasználó személyes adatait illetéktelenektől megvédje.
A megrendeléssel vagy a regisztrációval összefüggésben más személyes adatainak megadása
esetén az ilyen személyes adatokat továbbító személyt terheli a felelősség az adatkezeléshez
(ideértve az adattovábbítást, és a Szolgáltató által a személyes adatokkal végzett adatkezelési
műveleteket is) szükséges hozzájárulás beszerzéséért, és a jogszerű adatkezeléshez szükséges
tájékoztatás megadásáért. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a mások személyes adataival való
visszaélés jogellenes.
A Szolgáltató kijelenti, hogy a rendszert érő bármilyen támadásból, jogosulatlan behatolásból
származó adatbázis-sérülésért, adatlopásért vagy egyéb kárért semmilyen felelősséget nem áll
módjában vállalni.
Az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezésekre a magyar jog előírásai az irányadóak.
Amennyiben vita esetén a felek békésen, peren kívül megegyezni nem tudnak, a jogviták eldöntése a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok előtt történik. A Szolgáltató jelen
Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket – a vonatkozó jogszabályok keretein belül –
bármikor módosíthatja, mely módosításokat Felhasználó a Honlap megnyitásával tudomásul veszi és
magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Amennyiben az Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatban bármely kérdése vagy észrevétele merül fel,
kérjük, írjon nekünk a info@skybotechnik.com e-mail címre.